Numer wpisu:1393

Data wpisu:04/22/2008

Data wydania wyroku:12/05/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 126/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Przedsiębiorstwo Dewelopersko - Budowlane "Edbud" Sp. z o. o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" W przypadku wypowiedzenia przez Nabywcę umowy w trybie par. 8 ust. 3, Nabywca zapłaci EDBUD-owi odstępne w wysokości 5% wartości umowy oraz pokryje koszty opisane w par. 8 ust. 5. Nabywca wyraża zgodę na potrącenie w/w kosztów z środków podlegających zwrotowi."

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót