Numer wpisu:4549

Data wpisu:04/25/2013

Data wydania wyroku:09/30/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 3876/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Bogumiła Łabińska, Grzegorz Piątkowski

Oznaczenie pozwanego:Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"§ 5 ust. 20 - Kupujący zobowiązują się od Dnia Odbioru Przedmiotów Umów w tym od wydania zastępczego w przypadku wskazanym powyżej, do ponoszenia kosztów zarządu Nieruchomością Wspólną, przypadającą na części wspólne Budynku, w szczególności: wydatków na remonty i bieżącą konserwację, opłat za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, itp. w części dotyczącej Nieruchomości Wspólnej, opłat za windę, ubezpieczenia, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, podatków i innych danin publicznoprawnych, wydatków na utrzymanie porządku i czystości, kosztów ochrony budynku i recepcji, kosztów działania zarządcy i administratora budynku itp. oraz kosztów eksploatacyjnych dotyczących Przedmiotów Umów, w tym w szczególności opłat za dostawy mediów i usuwanie nieczystości. Począwszy od Dnia Odbioru, Kupujący ponoszą również ryzyko uszkodzenia Przedmiotów Umów"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 480/12) oddalający apelację pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Branża:Nieruchomości


Powrót