Numer wpisu:2488

Data wpisu:09/13/2011

Data wydania wyroku:03/31/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1156/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Antoni Monach - "Biuro Turystyczne PROJEKT" z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Uzupełnienia składanych na piśmie reklamacji mogą być zgłoszone w Biurze, które sprzedało imprezę, nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej zakończenia. Niezbędnym warunkiem rozpatrywania reklamacji jest zgłoszenie jej w formie pisemnej w trakcie trwania imprezy, zgodnie z punktem VI.1."

Branża:Turystyka


Powrót