Numer wpisu:2628

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:08/24/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2960/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Paulina Beinas - Biuro Podróży "Filoktitis"

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator lub Agent, który sprzedaje imprezę, zobowiązany jest do powiadomienia Uczestnika o ewentualnej zmianie istotnych warunków umowy (termin, program, standard, miejsce) na piśmie, niezwłocznie po uzyskaniu informacji uzasadniającej taką zmianę, Uczestnik obowiązany jest w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia złożyć oświadczenie o rezygnacji z imprezy. Brak odpowiedzi Uczestnika jest równoznaczny z akceptacją nowych warunków umowy."

Branża:Turystyka


Powrót