Numer wpisu:4702

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:04/29/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1327/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Pożyczkobiorca może spłacić całość Łącznego zobowiązania przed terminem ustalonym w Umowie pożyczki. W takim przypadku Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do pomniejszenia jego niespłaconego Łącznego zobowiązania wobec Pożyczkodawcy o kwotę oprocentowania liczonego za okres przypadający po spłacie pożyczki. Pożyczkodawca rozliczy się z tego tytułu z Pożyczkobiorcą w terminie 14 dni od dnia dokonania spłaty przez Pożyczkobiorcę. Obniżenie dotyczy wyłącznie oprocentowania, nie dotyczy Składki ubezpieczeniowej oraz Opłaty za obsługę pożyczki w domu"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 1188/11) oddalający apelację pozwanej

Branża:Usługi finansowe


Powrót