Numer wpisu:3185

Data wpisu:05/15/2012

Data wydania wyroku:02/15/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 533/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. w Sopocie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2, jeżeli w dniu składania wniosku o ubezpieczenie na życie była u Ubezpieczonego zdiagnozowana nieuleczalna choroba. Uznanie schorzenia za nieuleczalną chorobę następuje w oparciu o dokumentację medyczną dotyczącą ww. schorzenia, na podstawie opinii lekarza konsultanta Ubezpieczyciela, wydanej zgodnie ze stanem wiedzy lekarskiej na dzień złożenia wniosku o ubezpieczenie na życie"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2011 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI Ca 855/11)

Branża:Usługi ubezpieczeniowe

Wyrok:

Powrót