Numer wpisu:2406

Data wpisu:07/05/2011

Data wydania wyroku:03/03/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 874/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Dorota Ciborowska, Małgorzata Kwiatkowska

Oznaczenie pozwanego:J.W. Construction Holding spółka akcyjna w Ząbkach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wpłaty zostaną dokonane w złotych polskich. W razie zmiany stawki podatku VAT cena oraz wysokość wpłat ulegną zmianie odpowiednio o różnicę pomiędzy poprzednią i aktualnie obowiązującą stawką VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2011 r. - VI Wydział Cywilny (sygn. akt VI ACa 785/10)

Branża:Nieruchomości


Powrót