Numer wpisu:2593

Data wpisu:10/03/2011

Data wydania wyroku:04/27/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 890/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie praw na rzecz ochrony konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Sławomir Grzeszczak

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku niemożności polubowego zakończenia sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpoznania ewentualnych sporów z uczestnikiem jest sąd we Wrocławiu"

Branża:Turystyka


Powrót