Numer wpisu:763

Data wpisu:06/20/2006

Data wydania wyroku:04/07/2006

Sygnatura akt:Sygn. Akt XVII AmC 44/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Piotr Olaf Baryła-Barycki– Biuro Usług Prawnych w Obrocie Nieruchomościami i Obsłudze Ruchu Turystycznego w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Postanowienia tej umowy wiążą jej strony przez okres 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące od dnia jej wygaśnięcia, o ile przedmiot transakcji został wskazany Poszukującemu przez Pośrednika w czasie obowiązywania umowy”

Branża:Nieruchomości


Powrót