Numer wpisu:4560

Data wpisu:04/25/2013

Data wydania wyroku:09/30/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 3876/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Bogumiła Łabińska, Grzegorz Piątkowski

Oznaczenie pozwanego:Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"§ 8 ust. 4 - Kupujący na wypadek zawarcia Umowy Sprzedaży przez Spółkę działającą w charakterze pełnomocnika Kupujących lub przez dalszego pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w tym zakresie przez Spółkę (i pod warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży) udzielają Spółce pełnomocnictw, do ustanowienia lub zmiany wcześniej ustanowionych służebności lub praw użytkowania, na prawach objętych księgą wieczystą Kw nr WA2M/00373536/2. na warunkach według uznania pełnomocnika. Kupujący nie będą wnosić jakichkolwiek roszczeń z tytułu ustanowienia lub zmiany takich służebności gruntowych lub praw użytkowania a nie z tytułu podłączenia nieruchomości sąsiednich do Infrastruktury technicznej wybudowanej przez Spółkę lub dla Spółki oraz ustanowienia na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości sąsiednich ograniczonych praw rzeczowych"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 480/12) oddalający apelację pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Branża:Nieruchomości


Powrót