Numer wpisu:2703

Data wpisu:11/07/2011

Data wydania wyroku:07/28/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1334/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Piotr Kawalec Agencja Promocyjna "KLAN 2" Piotr Kawalec

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony uzgadniają, że rzeczywista powierzchnia użytkowa Lokalu może różnić się od projektowanej o nie więcej niż o 5%. Jeżeli powierzchnia rzeczywista będzie większa, to Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty proporcjonalnie wyższej ceny za całą dodatkową powierzchnie (ponad projektowaną), zaś jeżeli powierzchnia rzeczywista będzie mniejsza to Sprzedający zobowiązany będzie do proporcjonalnego obniżenia ceny"

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót