Numer wpisu:3601

Data wpisu:08/10/2012

Data wydania wyroku:04/27/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 2862/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Spółka Mieszkaniowa Salwator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy wedle siedziby Realizatora"

Branża:Nieruchomości


Powrót