Numer wpisu:7081

Data wpisu:03/21/2018

Data wydania wyroku:03/23/2017

Sygnatura akt:XVII AmC 3006/14

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Cyryl Cyberski

Oznaczenie pozwanego: Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W każdym przypadku zawarcia przez Zamawiającego (lub jego krewnego, powinowatego, inną osobę bliską lub też osobę powiązaną z Zamawiającym wspólnym interesem majątkowym w szczególności powiązaną kapitałowo lub organizacyjnie) umowy sprzedaży lub jakiejkolwiek innej umowy prowadzącej choćby pośrednio do nabycia nieruchomości przedstawionej przez Pośrednika, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Pośrednikowi wynagrodzenie (zwane dalej "Wynagrodzeniem"), w kwocie odpowiadającej 2,9 % netto (3,57 % brutto, w tym 23 % podatku VAT) ceny sprzedaży Nieruchomości wskazanej w wyżej opisanej umowie, zawartej między Zamawiającym i Zbywcą."

Branża:Nieruchomości


Powrót