Numer wpisu:1497

Data wpisu:09/23/2008

Data wydania wyroku:10/17/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 122/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Paweł Szymański

Oznaczenie pozwanego:PIRELLI PEKAO REAL ESTATE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„ Cena zawiera kwotę podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług lub wprowadzenia opodatkowania tym podatkiem sprzedaży dotąd zwolnionej lub niepodlegającej opodatkowaniu. Cena nie zawiera podatku od czynności cywilnoprawnych. ”

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2008 r. (Sygn. akt VI ACa 1078/07)

Branża:Nieruchomości

Wyrok:,

Powrót