Numer wpisu:2522

Data wpisu:09/19/2011

Data wydania wyroku:04/06/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 144/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie spółka akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego Osoba ubezpieczona poniosła śmierć, został spowodowany lub miał miejsce w bezpośrednim następstwie uprawiania przez Osobę ubezpieczoną niebezpiecznych sportów, takich jak sporty lotnicze, w tym spadochroniarstwo i baloniarstwo, sporty wspinaczkowe i speleologia, sporty motorowe i motorowodne, skoki na gumowej linie, nurkowanie na głębokość większą niż 10 m."

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót