Numer wpisu:4582

Data wpisu:04/30/2013

Data wydania wyroku:11/26/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 1640/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Krzysztof Nagieł, Margerita Rybicka

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym Music Center s.c. strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia roztrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Music Center s.c."

Branża:Handel elektroniczny


Powrót