Numer wpisu:2929

Data wpisu:03/01/2012

Data wydania wyroku:06/08/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 896/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli rozwiązanie umowy o budowę lokalu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Członka, należny wkład jest zwracany po zawarciu przez Spółdzielnie nowej umowy o budowę tego lokalu, w terminie 14 dni od daty wpłaty środków przez następcę Członka lecz nie później niż w terminie określonym w pkt 5. W przypadku, gdy członek nie wskaże swojego następcy lub wskazana osoba nie przystąpi do podpisania umowy, Spółdzielni przysługuje prawo pomniejszenia wypłaconej kwoty o 5% wartości przedmiotu umowy, tj. wysokości wstępnej wkładu budowlanego"

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót