Numer wpisu:2445

Data wpisu:07/19/2011

Data wydania wyroku:04/08/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 1155/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Janusz Małecki i Sławomir Sujkowski - Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS s.c. z siedzibą w Bydgoszczy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz programem wyjazdu należy składać niezwłocznie do pilota, który jest zobowiązany do usunięcia uchybień na miejscu. Jeżeli reklamacja nie odniesie skutku należy sporządzić protokół, który musi być potwierdzony przez pilota. Jest to warunek rozpatrzenia reklamacji."

Uwagi:Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15 września 2010 r.

Branża:Turystyka


Powrót