Numer wpisu:2589

Data wpisu:10/03/2011

Data wydania wyroku:07/15/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2197/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z/s w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Poltur Polska sp. z o.o. z/s w Zielonej Górze

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn leżących po jego stronie lub w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy"

Branża:Turystyka


Powrót