Numer wpisu:357

Data wpisu:03/01/2005

Data wydania wyroku:12/22/2004

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 99/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Budrem” Sp. z o.o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, pociąga za sobą przepadek na rzecz Budrem kwoty 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). Pozostałe do rozliczenia środki finansowe zostaną zwrócone Nabywcy według ich nominalnej wartości w dniu zapłaty, na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy lub gotówką w terminie do 30 dni od daty odstąpienia od umowy”

Branża:Nieruchomości


Powrót