Numer wpisu:4754

Data wpisu:05/28/2013

Data wydania wyroku:04/05/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 7181/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Konsumentów Libertas w Dębicy

Oznaczenie pozwanego:Zbigniew Juraszewski - Gradlent Usługi Archiwistyczne Zbigniew Juraszewski w Bydgoszczy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót