Numer wpisu:2619

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:12/09/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 2233/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W razie rezygnacji z wycieczki bez skutecznego wezwania innej osoby (lub osób) wstępującej w miejsce Klienta oraz pozostałych osób, na rzecz których zawarto umowę, Klient będzie obciążony poniższymi kosztami;
- jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło w terminie do 50 dni przed rozpoczęciem wycieczki, 10 % ceny,
- jeżeli odstapienie od umowy nastąpiło w terminie od 49 do 35 dnia przed rozpoczęciem wycieczki, 50 % ceny,
- jeżeli odstąpienie od umowy nastapiło w terminie po 35 dniu do dnia rozpoczęcia wycieczki, 100 % ceny, pomniejszonej o świadczenia przewidziane na uczestnika wycieczki za które Polferris nie był zobowiązany zapłacić swym partnerom handlowym"

Branża:Turystyka


Powrót