Numer wpisu:5327

Data wpisu:10/15/2013

Data wydania wyroku:06/18/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3752/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Gospodarczy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ewa Adamska, Robert Adamski

Oznaczenie pozwanego:Zielona Italia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeśli Sprzedający odstąpi od niniejszej umowy w trybie § 13 pkt 1 lub 2 Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedającego karę umowną w wysokości 10% ceny, o której mowa w § 4 pkt 1"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2013 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 1581/12) oddalający apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 czerwca 2012 r.

Branża:Nieruchomości


Powrót