Numer wpisu:1498

Data wpisu:09/23/2008

Data wydania wyroku:10/17/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 122/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Paweł Szymański

Oznaczenie pozwanego:PIRELLI PEKAO REAL ESTATE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy skumulowany wskaźnik inflacji, obliczony na podstawie miesięcznych wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym GUS, za okres liczony od miesiąca, w którym została podpisana umowa do miesiąca, w którym dokonana została ostatnia wpłata przekroczy wartość 1%. Cena zostanie podwyższona o kwotę waloryzacji warunkowej. ”

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2008 r. (Sygn. akt VI ACa 1078/07)

Branża:Nieruchomości

Wyrok:,

Powrót