Numer wpisu:1358

Data wpisu:03/14/2008

Data wydania wyroku:01/30/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 30/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "MAKTRONIK" Spółka Akcyjna w Bydgoszczy

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa Spółka Akcyjna w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" W razie niedopełnienia przez ubezpieczającego któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości."

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót