Numer wpisu:142

Data wpisu:10/11/2004

Data wydania wyroku:04/21/2004

Sygnatura akt: Sygn. Akt XVII Amc 74/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Bogusław Janusz Baryła-Barycki, Piotr Olaf Baryła-Barycki, Małgorzata Baryła-Barycka „Biuro Usług Prawnych w Obrocie Nieruchomościami i Obsłudze Ruchu Turystycznego”

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W przypadku sfinalizowania przez Oferującego transakcji dotyczącej przedmiotu opisanego w §1 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika bezpośrednio lub pośrednio – tj. przez biuro współpracujące z Pośrednikiem zapłaci tytułem odszkodowania kwotę podwójnej wysokości prowizji określonej w §5, lecz nie mniej niż 5000 zł (słownie złotych pięć tysięcy), niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji w pełnej wysokości wraz z należnymi za zwłokę umownymi odsetkami w wysokości 0,5% słownie: (pół procenta) za każdy dzień zwłoki.”

Branża:Nieruchomości


Powrót