Numer wpisu:4661

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:03/15/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2827/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Monika Rząca-Łączkowska

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu: (...) siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć w szczególności wszelkie (...) strajki (...) lub inne nieprzewidziane, niezależne od Przewoźnika zdarzenia"

Branża:Inne usługi


Powrót