Numer wpisu:2545

Data wpisu:09/19/2011

Data wydania wyroku:02/11/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 3215/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Ewelina Antiopoulos - VIP Travel Biuro Podróży z siedzibą w Sosnowcu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz programem imprezy należy zgłaszać niezwłocznie u pilota/rezydenta, który jest zobowiązany do usunięcia jej na miejscu. W przeciwnym wypadku należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez pilota z dopiskiem "zapoznałem się". Nie podpisane reklamacje przez w/w przedstawiciela nie będą rozpatrywane przez Organizatora".

Branża:Turystyka


Powrót