Numer wpisu:853

Data wpisu:09/01/2006

Data wydania wyroku:08/07/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 73/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Spółdzielnia ma prawo przesunąć termin oddania lokalu do użytku, w przypadku nieterminowego uiszczania wpłat na poczet wkładów również przez innych nabywców – członków spółdzielni, będących uczestnikami przedsięwzięcia inwestycyjnego wskazanego w § 1 umowy oraz jego na tyle niepełnej obsady, że zakłócałoby to finansowanie tej inwestycji, proporcjonalnie do wywołanych tymi przyczynami opóźnień w jej realizacji, a także w przypadku innych losowych lub niezależnych od Spółdzielni okoliczności, mających obiektywny i realny wpływ na przebieg inwestycji”

Branża:Nieruchomości


Powrót