Numer wpisu:4533

Data wpisu:04/24/2013

Data wydania wyroku:02/12/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3391/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Jacek Śliwiński

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony ustalają, że naprawienie szkody, o której mowa w ust. 1 następuje przez zapłatę kary umownej. Wysokość tej kary strony ustalają na kwotę maksymalnie 200,00 zł"

Branża:Inne usługi


Powrót