Numer wpisu:5211

Data wpisu:08/20/2013

Data wydania wyroku:06/14/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 9886/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Jan Krzyszkowski - Optilan w Nowym Sączu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku nie dokonania przez klienta zwrotu udostępnionych mu urządzeń lub dokonania ich zwrotu w stanie gorszym niż wynikałoby to z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji, klient jest zobowiązany zwrócić Optilam kwotę odpowiadającą kosztowi zakupu nowych urządzeń o takiej samej funkcjonalności. Wysokość tej kwoty zostanie określona przez Optilan w stosownym wezwaniu do zapłaty"

Branża:Inne usługi


Powrót