Numer wpisu:5766

Data wpisu:08/14/2014

Data wydania wyroku:05/21/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 35144/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Polski Fundusz Hipoteczny Gwarancja sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

Postanowienie uznane za niedozwolone:"... (właściciel) nie jest uprawniony do przyjmowania osób trzecich (wstępnych, zstępnych, powinowatych, osób bliskich i obcych) jako mieszkańców (także użytkowników lub najemców) w nieruchomości (lub jej części), bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, pod rygorem prawa Spółki do niewypłacania ... (właścicielowi) renty, w sytuacji stwierdzenia naruszenia tego obowiązku... (właściciela)"

Branża:Nieruchomości


Powrót