Numer wpisu:1492

Data wpisu:09/02/2008

Data wydania wyroku:05/18/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 78/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Rafał Sangowski

Oznaczenie pozwanego:Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z/s w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„ Link 4 jest uprawniony do stosownego zmniejszenia odszkodowania lub odmowy wypłaty w całości, jeśli kierowca ubezpieczonego samochodu, ubezpieczony lub osoba działająca w jego imieniu, odstąpi od określonych w par. 19 wymogów, a w szczególności jeśli: 20.1 przyczyni się do powstania lub zwiększenia szkody”.

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 marca 2008 r. (Sygn. akt VI ACa 1091/07)

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót