Numer wpisu:156

Data wpisu:11/18/2004

Data wydania wyroku:09/09/2004

Sygnatura akt:Sygn. Akt XVII Amc 12/04

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Dom-Invest Sp. z o.o. we Wrocławiu

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Kara umowna należna nabywcy w okolicznościach wymienionych w ust. 1 wynosi 0,1 % kwoty wpłaconej przez nabywcę za każdy dzień opóźnienia przekraczający 60 dni, nie więcej jednak niż 10% tej kwoty”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót