Numer wpisu:3197

Data wpisu:05/17/2012

Data wydania wyroku:07/01/2009

Sygnatura akt:XVII AmC 516/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Wiesław Łajc, Andrzej Łajc

Oznaczenie pozwanego:"Centrum Developer" Sp. z o.o. w Sosnowcu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W razie zwłoki w wykonaniu obowiązków niepieniężnych wynikających z postanowień niniejszej umowy, Inwestor będący w zwłoce, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Kupujących kary umownej w wysokości 0,03% za każdy dzień pozostawania w zwłoce, liczonej od wartości prac pozostałych do wykonania, obliczonych wg załączników nr 3 i 4 do umowy (kara umowna)"

Uwagi:Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 maja 2010 r.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2011 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 957/11)

Branża:Nieruchomości


Powrót