Numer wpisu:1418

Data wpisu:05/27/2008

Data wydania wyroku:01/31/2008

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 262/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Poland Alloys Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Strony uznają, iż wady stwierdzone protokołem odbioru wyczerpują całość wad lokalu. Kupujący nie może domagać się naprawy wad, które nie zostaną ujęte w protokole, chyba że wady te stanowią wady ukryte lokalu. "

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót