Numer wpisu:4967

Data wpisu:06/18/2013

Data wydania wyroku:01/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 667/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Hanna Krawczyk i Magdalena Kuciewicz prowadzące działalność gospodarczą pod firmą "Apartament Nieruchomości"

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Za wykonanie czynności o których mowa w § 1 i 2, Klient zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi na zasadach określonych w § 4 wynagrodzenia w wysokości 2,7 % ceny sprzedaży nieruchomości wyrażonej w umowie sprzedaży, powiększonego o 23 % podatek od towarów i usług VAT"

Branża:Nieruchomości


Powrót