Numer wpisu:3400

Data wpisu:07/30/2012

Data wydania wyroku:05/24/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 1545/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Kreisel - Technika Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia zgłaszane przez uczestników w związku z programem rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla miasta Poznania"

Branża:Nieruchomości


Powrót