Numer wpisu:125

Data wpisu:08/23/2004

Data wydania wyroku:04/21/2004

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 85/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Bogusław Janusz Baryła Barycki, Piotr Olaf Baryła Barycki i Małgorzata Baryła Barycka Biuro Usług Prawnych w Obrocie Nieruchomościami i Obsłudze Ruchu Turystycznego

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W przypadku sfinalizowania przez Oferującego transakcji dotyczącej przedmiotu opisanego w § 1 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika bezpośrednio lub pośrednio – tj. przez biuro współpracujące z Pośrednikiem zapłaci tytułem odszkodowania kwotę podwójnej wysokości prowizji określonej w § 5, lecz nie mniej niż 5000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji w pełnej wysokości wraz z należnymi za zwłokę umownymi odsetkami w wysokości 0,5% słownie (pół procenta) za każdy dzień zwłoki.”

Branża:Nieruchomości


Powrót