Numer wpisu:4898

Data wpisu:06/14/2013

Data wydania wyroku:03/11/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2695/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Celka & Frąckowiak Sp. z o.o. w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia, o którym mowa w §4, również w przypadku gdy w okresie jednego roku od daty wygaśnięcia niniejszej umowy kupi nieruchomość od osoby skojarzonej staraniem Zleceniobiorcy"

Branża:Nieruchomości


Powrót