Numer wpisu:5758

Data wpisu:08/11/2014

Data wydania wyroku:05/09/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 1807/14

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Konsumentów Libertas w Dębicy

Oznaczenie pozwanego:Andrzej Choczewski - Wydawnictwo "JAK" w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby wydawnictwa"

Branża:Inne usługi


Powrót