Numer wpisu:4969

Data wpisu:06/18/2013

Data wydania wyroku:01/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 669/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Hanna Krawczyk i Magdalena Kuciewicz prowadzące działalność gospodarczą pod firmą "Apartament Nieruchomości"

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika umowy między Klientem, a nabywcą Nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej Umowy jak i po jego zakończeniu, Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości 150% wynagrodzenia ustalonego w § 3."

Branża:Nieruchomości


Powrót