Numer wpisu:5761

Data wpisu:08/11/2014

Data wydania wyroku:05/28/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 9142/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Mariusz Adamczyk, Michał Konieczny - L-Med s.c. w Porażynie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek z wpłat co najmniej 30 dni strony zgodnie postanawiają, iż Sprzedający przed wytoczeniem powództwa będzie uprawniony do podjęcia próby przed procesowego, ugodowego uzgodnienia spłaty zadłużenia przez osobisty kontakt z Kupującym w jego miejscu zamieszkania. Kupujący zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów takiego działania, jednak tylko i wyłącznie do wysokości 300 zł za jedną wizytę u Kupującego"

Branża:Sprzedaż konsumencka


Powrót