Numer wpisu:2191

Data wpisu:02/22/2011

Data wydania wyroku:09/03/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 944/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Aleksandra Rostalska i Przemysław Woźnica

Oznaczenie pozwanego:Project 55 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony oświadczają, że w związku z dokonanym rozliczeniem znoszą między sobą wszelkie roszczenia wynikające z wykonania umowy na wybudowanie i sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz garażu wielostanowiskowego poza wynikającymi bezpośrednio z niniejszego aktu, z tytułu należności czynszowych, w szczególności kosztów eksploatacji i kosztów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem urządzeń wspólnych nieruchomości, poza roszczeniami z tytułu rękojmi oraz wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa"

Branża:Nieruchomości


Powrót