Numer wpisu:4692

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:02/12/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3027/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:COE Teleinformatyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Za niewykonanie lub nienależyte usług Operator ponosi względem Abonenta odpowiedzialność w granicach rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści"

Branża:Usługi internetowe


Powrót