Numer wpisu:2888

Data wpisu:02/29/2012

Data wydania wyroku:10/25/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 251/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jarosław Tygielski

Oznaczenie pozwanego:Acciona Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:w § 11 ust. 2 pkt A o treści: "W trudnej sytuacji opisanej w ust. 1 (tj. odstąpienia od umowy przez inwestora) nabywca otrzyma zwrot sumy wpłaconych kwot w wysokości nominalnej (bez odsetek), a pomniejszonej o należne inwestorowi i niezapłacone ustawowe odsetki (od zapłaconych po terminie rat płatności)"

Branża:Nieruchomości


Powrót