Numer wpisu:4772

Data wpisu:05/29/2013

Data wydania wyroku:09/28/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 1939/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "EXECUTIO IURIS" w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Grażyna Grzymisławska - Wojciak

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sprzedający będzie dążył do polubownego rozwiązania wszelkich ewentualnych sporów jakie mogą wyniknąć w związku z realizowaną przez sklep działalnością, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej instancją rozstrzygającą będzie rzeczowo właściwy sąd z siedzibą w Poznaniu"

Branża:Inne usługi


Powrót