Numer wpisu:1438

Data wpisu:06/12/2008

Data wydania wyroku:09/15/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 118/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Grupa Inwestycyjna "Hossa" S.A. w Gdyni

Postanowienie uznane za niedozwolone:" par. 5 D ust. 4 c - Właściwym do rozpoznania sporów z niniejszej umowy jest Sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Inwestora. "

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót