Numer wpisu:2719

Data wpisu:12/28/2011

Data wydania wyroku:08/24/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2160/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:"Univers Art." Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony zobowiązują się powiadamiać wzajemnie o zmianie adresu. Korespondencja wysłana na ostatnio podany adres do korespondencji i zwrócona z adnotacją "nie podjęto w terminie", "adresat wyprowadził się", "adresat nieznany", uważana będzie za prawidłowo doręczoną."

Branża:Nieruchomości


Powrót