Numer wpisu:691

Data wpisu:04/07/2006

Data wydania wyroku:09/23/2004

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 51/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:„Termobud” Spółka z o.o. z/s w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd w Poznaniu”

Branża:Nieruchomości


Powrót